Giới thiệu chung

Trang web này được phát triển trên cơ sở nhu cầu mong muốn tiếp tục giám sát và theo dõi trạng thái thực, diễn biến thực nguồn tài nguyên đất rừng tập trung ở các diện tích đã được giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng hoặc Quyết định giao đất giao rừng cho cộng đồng dân cư. Liên hệ chi tiết: dtkien@speri.org (dtkien@speri.org)

Tất cả các diện tích đất rừng đã giao cho cộng đồng dân cư được xác định ranh giới rõ ràng; và vì thế tính toán trữ lượng sinh khối Cacbon rừng qua các năm theo phương án sử dụng hình ảnh vệ tinh mới nhất, tốt nhất trong ngưỡng chi phí tiết kiệm, hạn chế nhất.

Trên cơ sở các nguồn thông tin theo dõi, cơ sở dữ liệu bao gồm:

  • Nguồn dữ liệu ảnh vệ tinh qua các năm, tính từ 2005 đến nay 2023;
  • Nguồn dữ liệu bản đồ đất và rừng xác thực trên mặt đất có sự tham gia của cộng đồng địa phương và chính quyền các cấp sở tại;
  • Nhiều phát hiện và bài học thực tiễn sẽ giúp đóng góp vào tiến trình đánh giá tính hiệu quả của những diện tích đất rừng được giao cho cộng đồng dân cư.

Hệ thống cơ sở dữ liệu này phù hợp và triển khai trên thực tế tại các diện tích đất rừng đã giao cho cộng đồng dân cư, nhằm hiện thực hóa Điều 8, các Điểm 1, Điểm 2, Điểm 3 tại khoản b, khoản c: Nghi-dinh-06-2022-ND-CP-giam-nhe-phat-thai-khi-nha-kinh-va-bao-ve-tang-o-don-500104 nhằm nhìn nhận, dõi theo, và đánh giá được tầm quan trọng của đất rừng giao cho cộng đồng dân cư đóng góp như thế nào vào giảm phát thải, hoặc hấp thụ CO2 (khí nhà kính) từ chính các diện tích này.

  • Thu thập số liệu, tính toán mức hấp thụ khí nhà kính tại các vùng sinh thái có rừng trên cơ sở điều tra rừng, tổng hợp trong báo cáo kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Nghị định này;
  • Theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện các hoạt động tăng cường hấp thụ khí nhà kính từ quản lý rừng bền vững, bảo vệ và nâng cao tỷ lệ che phủ, sinh khối và chất lượng rừng trên phạm vi cả nước.