Giới thiệu chung

Trang web này được phát triển trên cơ sở nhu cầu mong muốn tiếp tục giám sát và theo dõi trạng thái thực, diễn biến thực nguồn tài nguyên đất rừng tập trung ở các diện tích đã được giao đất giao rừng cho cộng đồng dân cư.

Trên cơ sở các nguồn thông tin theo dõi, cơ sở dữ liệu bao gồm:

  • Nguồn dữ liệu ảnh vệ tinh qua các năm, tính từ 2005 đến nay 2021;
  • Nguồn dữ liệu bản đồ đất và rừng xác thực trên mặt đất có sự tham gia của cộng đồng địa phương và chính quyền các cấp sở tại;
  • Nhiều phát hiện và bài học thực tiễn sẽ giúp đóng góp vào tiến trình đánh giá tính hiệu quả của những diện tích đất rừng được giao cho cộng đồng dân cư.

Nhóm làm việc chính: Kien Dang (CENDI), Hoa Le (GFD) và các đồng nghiệp Lanh Tran, Ka Le, Giang Le, Vu Pham, Hung Truong.

Trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ của bà con các cộng đồng làng, các cơ quan ban ngành cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh tại các địa bàn CENDI/LISO đã và đang làm việc. Trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ về nguồn ngân sách từ SCCF (Pháp), MISEREOR (Đức) cũng như sự vào cuộc hết mình của chính quyền địa phương.