Căn cứ pháp lý

Việc theo dõi diễn biến tài nguyên rừng tại các diện tích đã được giao cho cộng đồng dân cư nhằm hỗ trợ thực hiện tốt hơn công tác giám sát tài nguyên rừng sau khi giao, đáp ứng các căn cứ pháp lý dưới đây.

Luật Lâm nghiệp 2017 Việt Nam, hiệu lực 01/01/2019, ủng hộ về Quyền cộng đồng trong quản trị Rừng được thể hiện tại các Điều, điểm và mục cụ thể sau:

Chương I: Những quy định chung
  • Điều 2, điểm 8: Rừng tín ngưỡng gắn với niềm tin, phong tục, tập quán của Cộng đồng dân cư.
  • Điều 2, điểm 9: Chủ rừng là Cộng đồng dân cư (đã được nhận diện) được Nhà nước giao rừng, cho thuê rừng; giao đất, cho thuê đất…
  • Điều 2, điểm 24: Cộng đồng dân cư có định nghĩa cụ thể.
  • Điều 3, điểm 4: Bảo đảm công khai, minh bạch, sự tham gia của cộng đồng dân cư liên quan trong hoạt động lâm nghiệp.
  • Điều 4, điểm 6: Chính sách Nhà nước bảo đảm cho cộng đồng dân cư được giao rừng gắn với giao đất để sản xuất…; được thực hành văn hóa, tín ngưỡng…;
  • Điều 7, điểm 2: Sở hữu rừng, tức là., cộng đồng dân cư sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng.
  • Điều 8, điểm 6: Chủ rừng là cộng đồng dân cư.