Căn cứ pháp lý

Việc theo dõi diễn biến tài nguyên rừng tại các diện tích đã được giao cho cộng đồng dân cư nhằm hỗ trợ thực hiện tốt hơn công tác giám sát tài nguyên rừng sau khi giao, đáp ứng các căn cứ pháp lý dưới đây.

Luật Lâm nghiệp 2017 Việt Nam, hiệu lực 01/01/2019, ủng hộ về Quyền cộng đồng trong quản trị Rừng được thể hiện tại các Điều, điểm và mục cụ thể sau:

Chương III: Quản lý rừng. Mục 3. Quản lý rừng bền vững.
  • Điều 27, điểm 1, mục b: Khuyến khích chủ rừng là cộng đồng dân cư liên kết xây dựng và thực hiện phương án quản lý rừng bền vững.

  • Điều 28, điểm 1: Chứng chỉ quản lý rừng bền vững được cấp cho chủ rừng là cộng đồng dân cư theo nguyên tắc tự nguyện.

  • Điều 28, điểm 2: Chủ rừng là cộng đồng dân cư được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững trong nước hoặc quốc tế khi có phương án quản lý rừng bền vững và đáp ứng các tiêu chí quản lý rừng bền vững.