Tổ chức thực hiện

 • Giao đất giao rừng cho các cộng đồng dân cư là một chủ trương đúng đắn của Chính phủ Việt Nam, được nhận diện tại các điều, điểm cụ thể tại Luật Đất đai (2003, hiệu lực 2004) và Luật Lâm nghiệp (2017, hiệu lực 2019).

 • Các văn bản Pháp luật tuân thủ trong tiến trình triển khai:
  • Luật Lâm nghiệp số 16/2017 /QH14 ngày 15/11/2017;
  • Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp 2017;
  • Thông tư 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 về Quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng;
  • Thông tư 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 về Quy định về quản lý rừng bền vững.
  • Nghị định Số: 06/2022/NĐ-CP ký ngày 07 tháng 01 năm 2022, xem link đấy tại Điều 8, Điều 9, Điều 10.

 • Hợp tác MoU được ký kết bởi các cơ quan ban ngành cấp tỉnh Kon Tum, cấp huyện Kon Plong, các xã và các cộng đồng hưởng lợi và CENDI/LISO/CODE.

 • Phương pháp luận CENDI/LISO/CODE trong tiếp cận giao đất giao rừng phát huy tối đa sự tham gia của các bên liên quan, lồng ghép tối đa các giá trị văn hóa, Luật tục và tri thức bản địa của bà con.
 • http://speri.org/info/350/30-buoc-tiep-can-giai-phap-khang-dinh-quyen-su-dung-dat-gan-voi-rung-cho-dong-bao-vung-Dan-toc-Thieu-so-tai-Viet-Nam-va-Lao-997.html

 • Chủ trương Giao đất giao rừng cho các cộng đồng dân cư đã, đang và sẽ đóng góp vào những cam kết Việt Nam tham gia, giai đoạn 2021-2030, bao gồm: (1) Hướng tới mục tiêu Tăng trưởng xanh và Phát triển bền vững (2) Giảm nhẹ Phát thải Khí nhà kính; và (3) bảo tồn Đa dạng sinh học đang ngày một suy giảm tại Việt Nam.