Căn cứ pháp lý

Việc theo dõi diễn biến tài nguyên rừng tại các diện tích đã được giao cho cộng đồng dân cư nhằm hỗ trợ thực hiện tốt hơn công tác giám sát tài nguyên rừng sau khi giao, đáp ứng các căn cứ pháp lý dưới đây.


Chương III: Quản lý rừng
  • Điều 14, điểm 2: Nguyên tắc giao rừng: Không chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên sang mục đích khác.
  • Điều 14, điểm 8: Tôn trọng không gian sinh tồn, phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư.
  • Điều 16, điểm 1: Giao rừng, Nhà nước giao rừng đặc dụng không thu tiền sử dụng rừng tại mục d: cộng đồng dân cư đối với khu rừng tín ngưỡng mà họ đang quản lý và sử dụng theo truyền thống.
  • Điều 16, điểm 2: Giao rừng, Nhà nước giao rừng phòng hộ không thu tiền sử dụng rừng tại mục d: cộng đồng dân cư đối với khu rừng bảo vệ nguồn nước của họ.
  • Điều 16, điểm 3: Giao rừng, Nhà nước giao rừng sản xuất không thu tiền sử dụng rừng tại mục a: cộng đồng dân cư cư trú hợp pháp trên địa bàn cấp xã nơi có diện tích rừng;