Căn cứ pháp lý

Việc theo dõi diễn biến tài nguyên rừng tại các diện tích đã được giao cho cộng đồng dân cư nhằm hỗ trợ thực hiện tốt hơn công tác giám sát tài nguyên rừng sau khi giao, đáp ứng các căn cứ pháp lý dưới đây.

Luật Lâm nghiệp 2017 Việt Nam, hiệu lực 01/01/2019, ủng hộ về Quyền cộng đồng trong quản trị Rừng được thể hiện tại các Điều, điểm và mục cụ thể sau:

Chương VIII: Quyền và nghĩa vụ của chủ rừng.
  • Điều 74: Nghĩa vụ chung của chủ rừng, điểm 1: quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng bền vững theo Quy chế quản lý rừng (tức Luật tục của cộng đồng dân cư), quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.
  • Điều 74, điểm 4: Chủ rừng là cộng đồng dân cư có nghĩa vụ bảo tồn đa dạng sinh học rừng, thực vật rừng, động vật rừng.
  • Điều 74, điểm 5: Chủ rừng là cộng đồng dân cư có nghĩa vụ phòng cháy và chữa cháy rừng; phòng, trừ sinh vật gây hại rừng.