Căn cứ pháp lý

Việc theo dõi diễn biến tài nguyên rừng tại các diện tích đã được giao cho cộng đồng dân cư nhằm hỗ trợ thực hiện tốt hơn công tác giám sát tài nguyên rừng sau khi giao, đáp ứng các căn cứ pháp lý dưới đây.

Luật Lâm nghiệp 2017 Việt Nam, hiệu lực 01/01/2019, ủng hộ về Quyền cộng đồng trong quản trị Rừng được thể hiện tại các Điều, điểm và mục cụ thể sau:

Chương II: Quy hoạch lâm nghiệp
  • Điều 10, điểm 1, mục d: Nguyên tắc, căn cứ lập quy hoạch lâm nghiệp phải đảm bảo sự tham gia của cộng đồng dân cư công khai, minh bạch, và bình đẳng giới.
  • Điều 12, điểm 2, mục a: Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn tổ chức lấy ý kiến có cả cộng đồng dân cư … góp ý về quy hoạch lâm nghiệp cấp quốc gia. Thời gian lấy ý kiến là 60 ngày.